Privacy beleid

Bij het eerste contact met u zal naar uw persoonsgegevens gevraagd worden.

Om een goede begeleiding te kunnen bieden kan het nodig zijn extra informatie op te vragen bij andere instanties over bijvoorbeeld uw welzijn, eerdere behandelingen en afspraken. Dit gebeurt altijd in overleg met u en nadat u schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Al deze informatie vormt uw dossier. Dit dossier wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en wordt bewaart in een afgesloten ruimte waar alleen personeel van QLE  toegang heeft.

Het recht op inzage:

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt dit schriftelijk aanvragen bij ons.

Praktische uitwerking inzagerecht:

Na uw aanvraag nemen wij contact met u op en kunt u kiezen om een afspraak te maken om op kantoor te komen of om de inhoud van uw dossier per post op te laten sturen.  Voor de postverzending zullen wij u een kleine vergoeding moeten vragen voor de administratie -en portokosten.

Overige rechten:

Naast het inzagerecht heeft de betrokkene het recht om aanvulling, verbetering, verwijdering of afscherming van zijn persoonsgegevens te verzoeken (dit is het correctierecht) en verzet aan te tekenen. Hierover zullen we dan in gesprek met u gaan om tot een degelijke oplossing te komen.

Kunt u zich niet vinden in deze oplossing dan bestaat nog de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen . Zie  klachtenregeling QLE

Bewaartermijn:

Na beëindiging van het begeleidingstraject wordt uw dossier nog vijf jaar bewaard. Hierna wordt de inhoud van uw dossier vernietigd.

Geheimhoudingsplicht:

Onze werknemers zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens over het bedrijf, de bedrijfsvoering en klanten van de werkgever waarvan hij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.