Klachtenregeling

Betekenis Klacht

Een klacht is elke uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product.

Wat zijn mijn rechten?

We werken er hard aan om onze kwaliteit altijd waar te maken maar het zou kunnen voorkomen dat u  ontevreden bent over de begeleiding van QLE B.V. Het is dan belangrijk te weten dat u het recht heeft uw klacht te kunnen indienen en dat de klacht goed behandeld  moet worden.

Wie kan een klacht indienen?

  • uzelf als cliënt
  • uw wettelijke vertegenwoordiger of zaakwaarnemer
  • een werkgever van een cliënt

Hoe dient u de klacht in?

U dient u klacht binnen 2 maanden na het voorval in. Schrijf een brief of stuur een email naar QLE B.V. met daarin uw persoonsgegevens en een omschrijving waar u niet tevreden over bent,  wanneer en wat er gebeurd is en hoe u het graag had willen zien.

Postadres: Postbus 185, 2920 AD Krimpen a/d IJssel
Emailadres: info@qlebv.nl

Wat doen wij met uw klacht?

  • Binnen een week ontvangt u bericht van ons dat de klacht ontvangen is en in behandeling wordt genomen door een onafhankelijk directielid van QLE B.V. die zelf niet bij de klacht betrokken is.
  • Een klacht over jobcoaching wordt altijd gemeld bij uw arbeidsdeskundige van het UWV.
  • Als een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de indiener van de klacht ook binnen deze twee weken uiterlijk na ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld, met een onderbouwde motivatie waarop het besluit is genomen de klacht niet in behandeling te nemen.
  • Binnen 4 weken zal het onafhankelijk directielid van QLE B.V. de klager en degene waarover geklaagd wordt afzonderlijk uitnodigen om gehoord te worden. Tijdens dit gesprek zal gezocht worden naar een oplossing  waarin klager zich kan vinden en volgt een schriftelijke bevestiging. Hiermee is de klacht afgehandeld binnen een termijn van 6 weken.
  • Bent u het nog niet eens met het definitieve oordeel dan kunt u met een klacht over jobcoaching naar het UWV.

Wanneer u het niet eens bent met de klachtenafhandeling

  • Voor een klacht over ambulante begeleiding, uit de wmo of zorgkantoor, kunt u terecht bij het Klachtenportaal Zorg. U krijgt een flyer met de procedure voor klachtmelding.

Ten slotte

QLE B.V. neemt klachten serieus en zal hier integer mee omgaan.

De cliënt zal geen nadelige gevolgen ondervinden van de klachtindiening.  Met de verkregen informatie zal vertrouwelijk worden omgegaan.